Pravidla hry

 1. Registrace a loginy

  1. Pravidlo jediného loginu

   Každému hráči je povoleno vlastnit pouze jediný login. Pokud jich bude mít více, hrozí mu okamžité smazaní VŠECH jeho loginů bez jakékoliv náhrady. Je také zakázano pro hráče zalogovat se do jiného loginu než do svého (vyjma případů explicitně povolených adminy).

   Z jednoho PC můžou hrát i dva (a více) hráči pouze v případě, že to mají výslovně povoleno určeným administrátorem hry. V příslušné sekci zažádají o AntiMulti povolení. Každá žádost bude individuálně posouzena a případně schválena. V případě schválení AntiMulti žádosti musí mít všechny loginy hrající ze stejného PC odstup v přihlašování do hry minimálně 10 minut, aby se předešlo možnému zneužívání. Porušením tohoto pravidla se vystavujete riziku zamítnutí žádosti a následnému smazání všech loginů.

  2. Okamžité mazání loginů netýkající se mulťáčení bude prováděno, pokud:

   1. Hráčův login bude obsahovat vulgarismus, či jeho název bude jakýmkoliv jiným způsobem urážlivý. Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů. Název taktéž nesmí obsahovat nacistické, rasistické a jinak nevhodné znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem ani naznačovat.
   2. Hráčův login bude déle než 7 dní neaktivní a zároveň nebude zmražen.
   3. Hráčův login bude déle než 14 dní neaktivní a zároveň bude zmražen (platí, i pokud login není u Vyvrhelů).
   4. Hráč porušil některé z těchto pravidel, nebo z nařízeních kteréhokoliv z adminů které je uvedeno na Oznámení adminů, na Systémovém fóru či v adminské poště.
   5. Hráč využívá nedokonalosti a chyby ve hře ku svému prospěchu, na úkor jiných hráčů (bugaření).
   6. Hráč se pokouší o nabourání se do loginů jiných hráčů.
   7. Hráč si založí login, který v minulosti náležel jinému hráči a vydává se za něho.
   8. Hráč si zakládá loginy velmi podobné loginům administrátorů hry.
   9. Hráč zneužívá referal systému, nebo nabádá k zneužívání pro svůj nebo cizí prospěch.
  3. Zákaz opatrování loginu

   Je zakázáno opatrovat login hráči, který se o něj nemůže po jistou dobu starat. V takovém případě má hráč použít funkci zmrazení. Opatrování loginu může být trestáno smazáním jak pro login opatrovaného, tak pro login opatrujícího.

  4. Registrační e-mail

   Je zakázáno využívat k registraci profilu tzv. desetiminutový (dočasný) e-mail. Trest: 14. úroveň

 2. Fóra a pošta

  1. Omezení příspěvků na fórech a v poště

   Pošta mezi hráči je soukromá, ovšem adminé mají právo ji za jistých okolností, např. při udání nebo podezření na jednání proti pravidlům či vlastní domněnce o porušování pravidel, kontrolovat. Adminé mají přístup na všechna fóra bez omezení. Mají také možnost mazat příspěvky a do jakéhokoliv fóra bez omezení psát. Každý, kdo na fórum napíše příspěvek nevyhovující pravidlům, se musí připravit na to, že tento příspěvek bude smazán. Pokud admin uzná za vhodné (např. jedná se o opakované porušení pravidel, či hrubé porušení slušného vyjadřování apod.), může přistoupit k dalším trestům (smazaní planet, naquadahu, loginu apod.). Zakázané jsou příspěvky:

   1. obsahující vulgarismy nebo příspěvky urážlivé
   2. opakující se (tzv. flood nebo-li tapetování)
   3. obsahující nevyžádanou reklamu (tzv. spam)
   4. kde bude nějaká souvislá řada znaků, a tak budou vytvářet spodní horizontální scrollbar
   5. typu „Ahoj“, „Jsem tu“, „hmmm“, „jj“, „njn“ atd. a další příspěvky s nulovou informační hodnotou
   6. které tematicky nezapadají do daného fóra
   7. neobsahující žádný text
   8. eroticky, nacisticky, rasisticky, nebo podobným způsobem zaměřeny, nebo obsahující webovou adresu obsahující tento materiál. Takovéto příspěvky budou těžce trestány. Toto pravidlo platí i pro POŠTU!!! Podle uvážení admina i smazáním profilu hráče
   9. obsahující jiné písmo než latinku (klasická abeceda)
  2. Moderátoři

   Moderátoři jsou hráči stejní jako všichni ostatní, ale navíc jim byla adminy přidělena pravomoc mazat příspěvky na všech fórech, kam jako hráči mohou, a také zde udělovat tzv. Bobříky mlčení, kterými jsou potrestáni hráči porušující pravidla ustanovena v Pravidla hry - 2.1. Omezení příspěvků na fórech.

   Moderátoři se řídí Pravidly o moderátorech a jejich konání ověřují adminé hry. Moderátoři podle těchto pravidel musí mazat všechny příspěvky, které porušuji pravidla o fórech a také podle tabulky bobříku udělovat za tato porušení pravidel Bobříky mlčení.

   1. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškodit moderátora (vyhozením do exilu, upíráním vládních příspěvků apod.) z důvodu, že moderátor udělil některému hráči Bobříka mlčení, nebo mu smazal některé příspěvky na fórech. Porušení tohoto pravidla bude trestáno trestem minimálně úrovně 4.
 3. Názvy

  1. Omezení názvů planet, jmen hrdinů apod.

   1. Název nebo jméno nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být ani jakýmkoliv jiným způsobem urážlivé. Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů. Název taktéž nesmí obsahovat nacistické, rasistické znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem ani naznačovat.
   2. Hráč nesmí svou planetu pojmenovat stejným názvem, který už nosí nějaká Centrální nebo Příběhová planeta. Trestem je smazání dané planety a trest úrovně 1.
 4. Adminé

  1. Definice admina

   1. Admin je zkratkou slova administrátor. Člověk, který ve hře tímto titulem disponuje se již dlouho zásadním způsobem věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje.
   2. Admin je člověk nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch ve hře, ale o dobro a rozvoj hry.
   3. Aby admin nemohl být nařčen z předpojatosti, či zaujatosti, neúčastní se aktivně hry. Nemůže být tedy členem vedení, nemůže se ani aktivně účastnit dalšího dění. Nežádá o příspěvky z fondu, neposílá příspěvky do fondu, nevolí, nehlasuje v národních referendech. Nebuduje nepřemožitelné impérium a neútočí.
   4. Pravidla uvedena v 4.1.3. může admin porušit za předpokladu, že právě testuje funkčnost hry, nebo útočí na hráče, který přesáhl momentálně určený limit síly, nebo se jinak provinil proti pravidlům hry nebo proti dobrým mravům.
   5. Kromě herních omezení může admin dělat ve hře prakticky cokoliv (to by hráčům nemělo vadit vzhledem k tomu, že každý admin splňuje body 4.1.1. - 4.1.3.).
   6. Admin má absolutní rozhodovací právo a o jeho rozhodnutích se nediskutuje. Je možné přednést další argumenty a tím se snažit admina přesvědčit o nesprávnosti jeho rozhodnutí. Avšak v okamžiku, kdy admin prohlásí toto své rozhodnutí za konečné, jsou hráči povinni toto akceptovat. Pokud jeho rozhodnutí ani potom neakceptují a dožadují se jeho pozornosti k danému tématu, má admin právo tyto hráče potrestat v míře, kterou předem uvedl.
   7. Pokud admin nazná, že by pravidlem nebo herním počínáním hráče/rasy vznikla degradace hry jako takové, má právo vydat tzv. adminský výnos, ve kterém může určitou věc zakázat a nebo povolit, ačkoliv je v pravidlech uvedena jinak a nebo vůbec. Adminův výnos musí byt schválen valnou většinou admin teamu.
   8. Pokud je možnost a záležitost nespěchá, pak admini vzájemně konzultují svá rozhodnutí mezi sebou. V případě, že se jedná o situaci podle adminova názoru naléhavou, pak má možnost rozhodnout samostatně.
   9. Adminé si vyprošují jakékoliv vulgární útoky na svou osobu. Systém hry si pro tyto a další případy ukládá IP adresu hráče, díky kterého může Policie České republiky vypátrat kohokoliv připojeného i přes proxy servery apod. Tímto se adminé brání jakýmkoliv urážkám a pomluvám a kdykoliv mohou tuto IP adresu předat Policii ČR v případě, že chování hráče poruší kterýkoliv zákon ČR a tím se vystavuje trestnímu stíhání.

    

  2. Komunikace s adminy

   Zveřejňování poštovní komunikace s adminem na fórech, v poště, ale i kdekoliv jinde bez souhlasu admina, nebo i zveřejňování komunikace či informací s cílem poškodit kteréhokoliv admina, je zakázáno.
   Trestem za porušení tohoto pravidla může být trest úrovně 1 až po úroveň 12 (V závislosti na závažnosti zveřejněné komunikace/informace).

   Zároveň upozorňujeme, že admini budou porušování pravidel a problémy řešit jen s odpovědnými zástupci ras, popřípadě hráči, kterých se to týká. Pokud to bude situace vyžadovat, bude rozhodnutí uveřejněno na OA.

   

 5. Herní pravidla

  1. Princip hry jako takový neumožňuje v krátkém časovém úseku získat větší obnosy naquadahu, větší množství planet a jednotek. Tedy myšleny jsou různé prodeje a nákupy jednotek v případech, že jsou někdy levnější, někdy dražší, či dokonce přecházení kvůli tomuto k vyvrhelům, či mezi rasami, prodeje a nákupy planet. Vše předchozí je zakázáno.
  2. Pokud jakýkoliv hráč využije nedokonalosti ve hře ve smyslu chyby ve hře (bugování) a získá tím prospěch, admini mají právo jeho a případně všechny jeho „spolupachatele“ potrestat dle svého uvážení. Taktéž mají admini právo dotyčnému hráči, hráčům či rase odebrat část prospěchu z bugování, prospěch celý či navíc udělit hráči zákaz vstupu do hry (ban) a nebo rase uložit pokutu (většinou v určité výši naquadahu, nebo smazání jednotek v Rasové armádě) ve výši, kterou sami určí. Případně mohou pokuty a tresty kombinovat a slučovat, dle závažnosti provinění. V krajních případech mají admini právo smazat celou rasu a vyřadit ji ze hry až do konce herního věku. Za jakékoliv mazání, které je spojeno s věcmi popsané v tomto bodě nepřísluší nikomu žádné náhrady škod.
  3. Pokud bude hráč záměrně přetěžovat server při chytání Neutrálních nabídek v Obchodě, nebo při častém klikání na tabulky ve Vesmíru (obvykle více než 10 kliků za minutu), dostane takzvaný autoban - odhlášení ze hry a zákaz vstupu do hry na jednu hodinu.
  4. Je zakázáno používat externí programy (včetně souborů JavaScriptu) přidávající nové nebo ovlivňující stávající funkce za účelem získání výhod ve hře. Trestem je smazání loginu, taktéž mají administrátoři právo po zvážení zakázat hráči přístup do hry (ban). Jedinou vyjímkou tohoto pravidla jsou programy, které jsou explicitně povolené správci hry.
  5. Tresty

   1. Tabulka trestů:
   2. 01. úroveň Ostuda na 2 dny
    02. úroveň Ostuda na 3 dny
    03. úroveň Ostuda na 5 dní
    04. úroveň Ostuda na 10 dní
    05. úroveň Ostuda na 10 dní a smazání 10% planet (nejméně 5)
    06. úroveň Ostuda na 10 dní a smazání 25% planet (nejméně 15)
    07. úroveň Ostuda na 10 dní a smazání 50% planet (nejméně 30)
    08. úroveň Ostuda na 10 dní a smazání 75% planet (nejméně 50)
    09. úroveň Ostuda na 20 dní a smazání 75% planet (nejméně 50)
    10. úroveň Ostuda na 30 dní a smazání 75% planet (nejméně 50)
    11. úroveň Ostuda do konce věku a smazání 75% planet (nejméně 50)
    12. úroveň Smazání hráče
    13. úroveň Smazání hráče + v případě nové registrace ostuda do konce věku
    14. úroveň BAN do konce věku
    15. úroveň BAN (délka dle uvážení adminů a prohřešku, minimálně však na 1/2 roku)
   3. Tresty se každým dalším stupňují (tzn. za druhé porušení dostane hráč trest o jeden stupeň větší než má být, za třetí o dva stupně...).
  6. Smlouvy

   1. Smlouva je platná pokud její znění není v rozporu s pravidly hry a je uvedena v systému smluv.
   2. Je zakázáno zapojit do smlouvy třetí stranu (případně čtvrtou či více). Třetí stranou je myšlena jakákoliv jiná rasa, včetně ras v alianci.
   3. Je zakázáno ve smlouvě omezovat možnosti rasy na zisk sektorů ve vesmíru.
   4. Je zakázáno ve smlouvě nebo jakoukoliv dohodou omezovat možnosti dobytí CP,PP a SP. Na Příběhové a Sektorové planety se nevztahují žádné smlouvy a dohody. Stejně tak je zakázáno podmiňovat podepsání smlouvy jakoukoliv finanční platbou (naquadahem, kredity, atd) či protislužbou.
   5. Každá smlouva nabývá platnost od chvíle podepsání z obou stran.
   6. Smlouva je chráněná systémem smluv, který dohlédne na její dodržení.
   7. Smlouva pozbývá platnosti v momentě, kdy není v systému smluv.
   8. Rasa, která poruší smlouvu předčasným vypovězením smlouvy, je povinna po uplynutí smlouvy podepsat identickou smlouvu. Za podmínky, že napadená rasa podepsat chce. Pokud tak neučiní, trest připadá na vůdce této rasy, stupnice 1-13. Dále dle doplnění ve smlouvě samotných vůdců (trestů, postihů)..
   9. Trestem v případě bodů 1, 2, 3 a 4 může být smazání smlouvy (bez nutnosti upozornit na tento fakt vůdce daných ras - ti mají za povinnost si smlouvy kontrolovat a mít je v souladu s pravidly hry) stejně jako udělení vůdci trestu od úrovně 3 až po úroveň 7 (dle závažnosti provinění).
   10. Výše uvedené body jsou pouze doporučením a při správném aplikování by měla být každá rasa krytá. Důležité ovšem je, zda jsou tyto definice uvedeny i v samotné smlouvě. Ta je ve hře závazná. Rasa, která některý z bodů nemá ve smlouvě, se na něj posléze ani nemůže odkazovat.

    

  7. Centrální, Příběhové a Sektorové planety (CP/PP/SP)

   1. CP lze přesunout pouze k hráči, který vlastní běžně kolonizovatelnou planetu (ošetřeno systémově). Pokud hráč o tuto planetu přijde a bude mít pouze CP a DP, musí rasa tuto CP hned jak jen to bude možné přesunout, nebo hráč musí osídlit běžně kolonizovatelnou planetu.
   2. Hráč je oprávněn mít v držení pouze 3ks CP a 2ks PP a 1ks SP.
   3. Trestem za porušení předchozích bodů je přesunutí všech CP/PP/SP, které má hráč v držení, k adminovi a tím odebrání těchto CP/PP/SP pro daný věk.
   4. Je zakázáno předávat a dobýjet si CP a PP mezi rasami za účelem jejich vícenásobné těžby naquadahu, nebo předání CP nebo PP k jiné rase za účelem schování planet před nepřítelem. Stejně tak je zakázáno po konci války si měnit CP s protivníkem za účelem získat svoje domovské CP či zaplatit CP jako reparace (tento přestupek bude považován jako porušení pravidla 5.9.7).
   5. Je zakázáno, v době platné války, dobývat SP ras v této válce zúčastněných, stejně tak pro rasy účastnících se válek dobývat SP jiných ras, než které proti sobě válku vedou. Porušení se trestá trestem 5. úrovně.

    

  8. Hráči

   1. Každý hráč ve hře má právo na svobodnou vůli. Tedy může se rozhodnout, co bude říkat (pokud tím neporušuje pravidla hry či pravidla fór), kdy a proč. Stejně tak může (pokud tím neporušuje jiná pravidla či záměrně nepoškozuje rasu) dělat co sám uzná za vhodné. Jakékoliv omezení těchto práv může být potrestáno příslušným adminem pod jehož oblast správy daný problém spadá.
   2. Je zakázáno využívání nevědomosti hráčů (ať už nováčků či ostatních) či slibování odměny za účelem získání hlasu na post vůdce.
   3. Je zakázáno dobýjet hráče, se kterým má dobýjející shodné ID a kteří hrají ze stejného PC.
   4. Je zakázána spolupráce hráčů se shodným ID = IP, která vede k nadměrné podpoře pouze jednoho z hráčů (předávání planet, artefaktů; taktéž jejich překupování; přeposílání naquadahu a kreditů (získaných prodejem) k jednomu loginu; atd)
   5. Je zakázáno v době války opouštět planety. Stejně tak podněcovat k opouštění planet.
   6. Trestem za porušení bodu 1 je udělení trestu úrovně 3.
   7. Trestem za porušení bodu 2 je udělení trestu úrovně 3 až 8.
   8. Trestem za porušení bodu 3 je udělení trestu úrovně 10 pro zainteresované hráče a vůdce ras.
   9. Trestem za porušení bodu 5 je udělení trestu úrovně 4 pro všechny zainteresované hráče.
   10. Maximální možná síla hráče je 1 000 000 000 (1mld). Pokud hráč vědomě překračuje tuto sílu bude mu smazáno 5 planet + smazána veškerá armáda.
   11. Jestliže hráč prodává nebo nabízí či poptává nákup planet, artefaktů, jednotek či jiných komodit v rámci SG za reálné peníze, jiné hmotné věci apod. bude hráči udělen trest od úrovně 4 až po úroveň 12 dle závažnosti přestupku.

    

  9. Exil

   1. Je zakázáno udělit hráči exil bez udání důvodu.
   2. Je zakázáno udělit hráči exil za účelem znemožnění volit ve volbách, případně být volen či kandidovat.
   3. Je zakázáno udělit hráči exil za neplnění vládních nařízení omezující jeho svobodnou vůli (hráč dobývá zakázané hráče, hráč neprodává/prodává planety a jiné).
   4. Je povoleno udělit hráči exil za neplnění důležitých vládních nařízení, které ovlivňují zásadně chod rasy a nebo ji poškozují (nemá zapnuté daně, nemá osídleno, záměrné nevyužívá dobývací útoky ve válce a jiné).
   5. Trestem za porušení bodů 1, 2 a 3 je trest úrovně 3 až úrovně 6 hráči, který se provinil, případně dalším zainteresovaným hráčům.

    

  10. Nováčci ve hře

   1. Je zakázáno omezovat svobodnou vůli a možnosti volby nováčka, tedy výslovně ho nutit k volbě jistého hráče na post vůdce, případně jinak zneužívat jeho nevědomost a neznalost hry.
   2. Hráčům, kteří již mají dřívější zkušenosti s hrou jako takovou, je zakázáno zneužívat statusu nováčka, ať už je účel jakýkoliv (nováčkovská dotace, dobytí Ashraka atd).
   3. Trestem za porušení bodu 1 a 2 je udělení trestu úrovně 3, v bodě 2 smazání podvodem nabyté planety + 1 planety navíc jde-li o dobytí Ashraka.

    

  11. Rasy

   1. Pokud některá z ras ve válce spadne do 30. dne věku pod 4% obsazení vesmíru a od 30. dne pod 3% obsazení vesmíru, systém okamžitě přepne u obou ras na vztah neútočení. Zároveň běží 12 h. lhůta na podepsání smlouvy. Ve smlouvě je pevně daný bod - doba 0+5, tak, aby nedocházelo k dohadům, podle koho má být smlouva sepsána. Obě rasy jsou povinny smlouvu ve stanovené době podepsat. Pokud tak neučiní rasa, která je pod hranicí 4% (3%) obsazení vesmíru, bude znehratelněna do konce věku. Druhé rase, konkrétně vůdci této rasy, hrozí trest úrovně 1-12.
   2. Rasa, která je pod 4% (3%) obsazení vesmíru (ať už zásluhou války nebo své nečinnosti v období míru), má přísně zakázáno vypovědět jakoukoliv smlouvu nebo přepnout s kýmkoliv na vztah válka. Pokud tak učiní, bude okamžitě znehratelněna do konce věku. Zároveň této rase běží limit 72 hodin, ve kterém musí opět hranici 4% (3%) překonat a udržet se nad touto hranicí alespoň 120 hodin. Pokud se jí to ve stanovém limitu nepodaří, bude znehratelněna do konce věku. V případě nabádání k opouštění planet bude hráči, který tak činí, udělen trest úrovně 13.
   3. Rasa, která se ve výjímečném případě, nedostane od začátku věku nad hranici potřebných % ani do 30. dne věku, bude po této době znehratelněna do konce věku.
   4. Pokud se rasa stane nehratelnou, nebude možné se k ní registrovat do konce věku. Hráčům této rasy bude nastaven status uprchlík a budou přesunuti k vyvrhelům, kde budou mít 48 hod ochrannou lhůtu na poslání žádosti do jiné volné rasy. Vůdci této rasy bude udělena ostuda do konce věku, aby tento svůj čin nemohl opakovat v jiné rase, zástupci bude udělena ostuda na dobu 20 dní a ostatním členům vlády na 10 dní. Při začátku nového věku bude rase opět navrácen status herní rasy a bude schopna normálně fungovat.
   5. Tzv. „obchodní dobývání“ je zakázáno. Tedy domluvit si přímý průběh války a omezovat tím svobodu občanů v rámci možnosti útočení ve válce. Válka je stav, při kterém se obě dvě strany snaží vyhrát a získat co nejvíce planet. Pokud jedna strana odevzdává zdarma planety druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je to považováno jako silný zásah do průběhu hry proti fair play a morálce. Trestem je smazání obou vůdců a všech takto podvodně získaných planet + nastavení statusu ostuda všem členům vlády a všem ostatním aktivně zapojeným hráčům (tzn. i mimo vládu pokud se kupříkladu účastnili domlouvání této akce).
   6. Je zakázáno přikazovat hráčům koho mají volit a to jak v národní poště, v soukromé poště i na fórech. To neplatí v případě oficiální kandidatury na post vůdce, kde se může každý vyjádřit proč má být zvolen právě on. V případě že je v rase jiný hráč ucházející se o post vůdce, musí mu být umožněno napsat národní poštu s jeho kandidaturou. V případě porušení následuje trest úrovně 3.
   7. Pokud dojde ke smazání hráče, který měl u sebe tzv. „rasový účet“ za provinění dle pravidel, nenáleží hráči ani rase náhrada tohoto ztraceného naquadahu.
   8. Při nahodilém a zcela ojedinělém jevu může u kteréhokoliv bankovního účtu dojít k napadení ze strany vesmírných hackerů. Při takovém napadení může být odčerpáno blíže nespecifikované % množství uloženého naquadahu. Tento naquadah nezmizí, ale přesune se do jistého sektoru, ve kterém ho poté hráč/rasa může získat zpět.
   9. Ve hře je nespočet proměnných. Mateřská loď může a nemusí najít planetu, špiónážní útoky můžou a nemusí zjistit informaci, jednotky mohou při převodu do obchodu zemřít, bankovní účet, na kterém spoříte naquadah může být vykraden, aj. Jedná se o náhodné jevy a jejich výsledek je součástí strategie hry.

    

  12. Učitelé

   1. Za učitele zodpovídá, řídí je a vybírá zástupce rasy.
    1. V případě porušení pravidel učitele, dostane zástupce pokárání.
    2. Za 3 pokárání „získá“ zástupce trest úrovně 2.
   2. Úlohy učitele
    1. Svým jednáním je vzorem pro nováčky a jiné hráče (nenadává, neuráží, hraje s nadhledem, dodržuje pravidla fór).
    2. Ve hře je aktivní a aktivním přístupem sám vyhledává nováčky a vtahuje je do hry.
    3. Neodmítne žádnou otázku, radu, ani žádost o pomoc a ani ji neignoruje.
    4. Řídí se pokyny vůdce a zástupce rasy a adminů hry.
    5. Dodržuje pravidla učitelského fóra.
   3. Nikdo neví vše. Proto i učitel může mít otázku, na kterou nezná odpověď. Učitelem však není proto, aby věděl vše, ale proto, aby věděl, kde se to může dozvědět. Proto pokud máš otázku:
    1. Zamysli se první sám.
    2. Zeptej se zkušenějšího hráče, kamaráda, členů vlády.
    3. Ověř si, zda daná otázka není již zodpovězena v dokumentaci na stargate-help.eu
    4. Pokud nepomůže nic z předchozího, napiš na učitelské fórum.

     

  13. Aliance

   1. Alianční smlouvy nejsou nadřazeny běžným smlouvám. Tedy pokud jsou v alianci rasy A a B a rasa A válčí s rasou C, nemůže rasa B zaútočit na rasu C, pokud mají rasy B a C uzavřenou smlouvu.
   2. Povoleny jsou alianční smlouvy, pokud počet ras v alianci nepřesáhne počet dvou ras. Alianční smlouva nesmí žádnou z ras v alianci omezovat v jejím rozvoji, nesmí žádným způsobem ukládat jedné rase povinnosti vůči jiné rase v alianci, vyjma vojenské, nebo ekonomické pomoci při válce. Alianční smlouva slouží pouze jako pojistka pro případ vojenského útoku na některou (nebo více) rasu v alianci.
   3. Porušení pravidla 5.11.2 se trestá trestem úrovně 12 až celé vlády u všech zainteresovaných ras a to bez náhrady.

    

  14. Války

   1. Maximální délka války je 10 dní (válka začíná přepnutím jedné z ras na vztah válka). Po uplynutí 10 dní musí být minimálně 5 dní doba klidu. Tzn. 5 dní nesmí mít tato rasa válku.
   2. Války se mohou vést s kýmkoliv a nejsou omezeny pouze na aliance, přičemž nesmí být překročen limit 8 ras, které jsou ve válce zúčastněny. Dále nesmí být přesila jedné strany vůči druhé více jak dvojnásobná. Tzn. např. 4 vs 4, 4 vs 2, 5 vs 3 atd. Nikoliv 5 vs 5, 4 vs 1, 5 vs 2 atd.
   3. Vztah NEÚTOČENÍ je brán jako legitimní trvání války. Systémově jej nelze zneužít.
 6. Další pravidla

  1. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem (referenda, příspěvky na fórech, avatary, …) šířit, nebo naopak poškozovat, jakoukoliv politickou stranu nebo podobnou organizaci. Trestem bude trest úrovně 5. V případě, že login nemá žádné planety, bude smazán celý.
  2. Je zakázáno se nevhodně a hrubě chovat a vyjadřovat se vůči adminům. Toto se trestá trestem úrovně 12 bez náhrad jakýchkoliv škod.
  3. Je zakázáno propagovat a šířit jiné online hry. Trest: úroveň 12. Při opakování: úroveň 15.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. Adminé si vyhrazují možnost tato pravidla kdykoliv doplnit, či změnit. V případě, že to bude nutné, může být platnost nových pravidel aplikována i zpětně (!). Tato pravidla se mohou kdykoliv změnit i za běhu hry, podle momentální situace ve hře.
  2. Za smazání na základě výše uvedených bodů, nebo smazání profilu hráčem nepřísluší smazanému žádné finanční náhrady a všechny závazky poskytovatele vůči uživateli zanikají.